เริ่มแล้ว ! ออมสิน ป ล่ อยกู้ SMEs วงเงิน 10,000 ล้าน ช่วยผู้เดื อ ดร้อu รับผล ก ระทบโควิด

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท

ธนาคารออมสินได้ปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งมีวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 10,000 ล้านบาท โดยการให้ปล่อยกู้ผ่าน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน เพื่อช่วยเหลือแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

– เป็นสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีอาชีพค้าขาย ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลงหรือขาดรายได้

– เป็นสินเชื่อเพื่อการดำรงชีพ เพื่อการลงทุน/หมุนเวียนในกิจการ ให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท

– คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

– ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี

– ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้

– ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรกอีกด้วย

ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้-30 ธันวาคม 2563

 

โดยสมัครขอสินเชื่อได้ที่ www.gsb.or.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

อ่านเพิ่มเติม